انسان و ازدواج

خانواده در اسلام

« نظام تركيب و تزويج در جمادات »

اراده عالمانه و حكيمانه وعادلانه حضرت حق،در نظام متقن هستي وپهن دشت ميدان خلقت وآفرينش، از هر چيزي جفت آ فريد.

در اين بساط جفت بودن و زوج بودن هر چيزي حقيقتي است كه استثنا بر نداشته، و پيش ازآنكه دانش بشر، و تحقيقات علمي به آن دست يابد،قرآن مجيد درآيات متعددي ازجمله در آيه چهل و نهم سورة مباركه الذاريات(ومن كل شي زوجين لعلكم تذكرون)،از اين واقعيت،كه نسبت به تمام موجودات اعم از جماد و نبات و حيوان و انسان فراگير است خبر داده.­

اين خبر عظيم، و گفتار علمي، و اين بيان روشن،آن هم نسبت به تمام موجودات خانه خلقت،و كاشانه و لانه آ فرينش،با توجه به اينكه مربوط به قرنها قبل از رنسانس علمي است، و در شهري چون مكه و مدينه كه خط نويس و خواننده اي، و كتاب و مدرسهاي در آن نبوده، از معجزات قرآ ن مجيد ، و دليلي محكم بر اصالت اين كتاب ، و برهاني بزرگ برعلمي بودن اين كتاب، و عاملي بس قوي بر صدق خاتم انبيا (ص)است.

قرآن مجيد در زمينه هاي ديگر مسائل آفرينش آ ياتي دارد، كه علوم امروز بشر، در برابر آن شگفت زده و غرق در تعجب و حيرت است،و براي احدي از افراد انسان در هر مقام و مرتبه اي كه باشد،جاي شك وترديد، در حقانيت خود،و اينكه چراغ هدايت فرا راه حيات آدميان است،باقي نمي گذارد.

ذلك الكتاب لا ريب فيه ( سوره بقره آيه ٣)

عنايت و رحمت او،در ذات زوج ها و جفت ها از نوعي ،كشش و جاذبه و رابطه ي عاشقانه،وميل و رابطه،تحت نظامي خاص وشرايطي معين،چه در نظام تكوين،چه در عرصه گاه تشريع منتهي به ازدواج و توالد و تكثير نوع شود،و از اين راه باعث بقاء نظام عالي آفرينش گردد،و هم اينكه تمام موجودات ازهر جنس و نوعي كه هستند به لذّت زندگي،و خوشي در حيات،وبهره مندي از وجود خود و ديگران برسند.

رابطه توالد در عالم جمادات،به هر صورتي كه هست،به صورت ميل تركيب عنصري با عنصر ديگر،و در نتيجه پديد آمدن عنصرسوم،مانندتركيب اكسيژن و هيدروژن كه دو عنصر سوزان وسوزنده است،كه تركيب اين دو گاز به صورت آب سرد و خنك ومايه ي حيات و نشاط ،وچشمه سار باصفا،و رودهاي خروشـان،و درياهاي عظيم، واقيا نوس هاي بي كران، و باران لطيف بوجود مي آيد؟!!!

اين چه اراده وحكمتي است كه با تركيب عناصر با يكد يگر اين همه نعمت معدني به بندگانش عنايت مي فرمايد؟!!

اين ميل كشش از افراط و تفريط بدور است،وهرگز اين رابطهو محبت به سردي نمي گرايد،و قهر و دعوا وبه هم خردگي در اين عرصه ي زيبا بوجود نمي آيد.

اين همه نقش عجب بر در و د يوار وجود هر كه فـكرت نكنـد نقـش بود بـر ديـوار

نظام همزيستي در گياهان

برنامه تركـيـب يا به عـبـارت ديگر تكثـيـر در نـباتـات و گيـاهـان ، بـگونـه اي است كـه هر بيننده اي را در دريائي از تعجب و حيرت غـرق مي كند.

اگر در ميان گلها دقت كرده باشيد،ميله ها و پرچم هاي ظريفي در وسط آن ديده مي شود، كه آنها در گلها، مختلف است، و در عـين حال حســـاب مخـصـوصي دارد. وقـتي دانـه گـرده روي كلا له قرار گرفت ، شروع به رشدو نمـوّ مي كند، و در نزديكي آن بكلّي از بين مي رود ولي هسته كوچكتر كه زاينده است ، ازميان اين لوله باريك عبور كرده وارد تخمدان مي شود، و با تخمكها تركيب شده ، عمل لقاح در آن محيط مخفي و تاريك صورت مي گيرد ، نطفه ي گل بسته و تخم اصلي آن بوجود مي آيد.

نظام توالد در حيوانات

ميل حيوان نر به ماده، و ماده به نر، و رابطه عا شقا نه اي كه بين اين دو موجود زنده، براي لذّت بردن از زندگي و توالد و بقاء نسل وجود دارد ، از شـگفـتي هاي غيرقابل توصيف است.

اراده وشعور و توِّجه حيوانات به اين مسئله حياتي ، و نظم و انضباطي كه در امر همزيستي بين آنان است، هر دقّت كننده اي را در دريائي از تعجّب و شگــفـتي شـنا ور مي كند. همكاري كه بين ماده و نّر جهت لا نه سازي ، ساختمان كاشانه، حفظ اسرار، انتخاب جا و مكان و وقت و زمان، و ازهمه مهمترعمل لقاح، و توجه به وضع جوجه ، و تٲ مين مواد براي او، و تعليم امور لازمه به فرزند، و نگهداري او از حواد ث و خطرات ، و سايربرنامه هائي كه بر عرصه گاه حيات حيوانات حاكم است و در حقيقت تجلّي اراده ي حضرت حق است ، بايد از عجايب مسئله هستي شمرده شود.

دنياي پر از اسرار تخم گذاران ، و پستانداران، در برنامه آميزش و لقاح ، و توجّه به حفظ تخم ها ، و يا جنين و نوزادان ، آ دمي را در پردهاي از حيرت و بهت مي اندازد.هيچ حيواني به غير جنس مخـالـف خود كه نـريـنه اي از نوع خود اوست ميـل نمي كـند. در زمينه ي غريزه ي جنسي براي حيوانات آلوگي و انحراف نيست.

آفرينش همه تنبيه خداوند دل است دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

انسان و ازدواج

ازدواج وتركيب و توليد ، و توالد در عرصه گاه حيات جماد و نبات و حيوان ، بر اساس قوانين تكوين و جهت گيري صحيح غرائز صورت مي گيرد.

ولي انجام اين مسئله حيا تي و برنامه عالي طبيعيدر انسان بايد برمبناي مقررات و نظامات شرعيه ، و قوانين الهيه كه در قرآن مجيد ، و فرمايشات ملكوتي انبيا و ائمه معصومين، آمده جامه عمل بپوشد.

انتخاب همسر در فرهنگ پاك اسلام بخودي خود مستحب و كاري بسيار پسنديده و برنامه اي نيكوست ، ولي در صورتي كه مجرد ما ندن ، دامن پاك زندگي را به گناه و معصيت ، و منكرات آلوده نكند ، در غير اينصورت ازدواج و تشكيل زندگي ضروري ومسئله اي واجـب و تكليفي قطـعي است.

اينجاست كه بايد دستور حضرت حق را نسبت به ازدواج با جان و دل به اجرا گذاشت و از آينده آن بخصوص در برنامه ي ماديِّت و خرج و مخارج بيمي بخود راه نداد، كه ترس از آينده نسبت به گذران امور زندگي برنامهاي شيطاني ، و مولودضعف نفس، و عدم اتكاء و اعتمادبه كارگردان بساط هستي است.

اينك دسـتور و فرمــان حق را در رابطه با ازدواج ، و ضـمانت وجود مقدســش رابـراي تٲمين مخارج زندگي در آيه٣٢ از سوره ي مباركه ي نور، ملا حظه كنيد.

" انكحوا " در آيه فوق از نظر قواعد ادبي امــراست، و اين امر و دستور متوجه فرد فرد جامعه ،و كليّه مردان وزنان است.

از آيه ي شريفه در جهتي وجوب ازدواج براي آنان كه نياز به ازدواج دارند، وجز از اين طريق پاكي وسلامت آنان تٲ مين نميشود، استفاده مي گردد، و در جهتي ديگر لزوم اقدام خانواده ها بخصوص پدران و مادران ، و آنان كه توان مالي در اين زمينه دارند ، براي تشكيل زندگي جهت پسران و دختران استفاده مي شود.

درتحقيق برنامه نـكاح سخت گيـري نكنيد

ميـل مرد به زن ، وميل زن به مرد، بخصـوص به هنگام شـكوفـائي غنـچه ي غرائــز ، وشـدّت و قـوّت آن بوقت نياز به ازدواج، امري طبيعي، انساني، و حياتي است ، و براي كسي قابل انكار نيست.

آرزو ها و آمال و خواسته هاي بحق نسبت به آينده و در ابتداي تشكيل زندگي وپيمان زناشوئي در وجود جوانان اعم ازپسر و دختر واقعياتي است كه براي هر كس بخصوص پدران و مادراني كه داراي پسر و دختر آ ماده براي ازدواج هستند، بمانند آفتاب وسط روز امري روشن و حقيقتي واضح است.

از همه مهمتر بهترين و برترين و محكم ترين و برترين و محكم ترين و عا لـيترين روش و برنامه جهت پيشگـيري از گنـاه ، وحفظ جامعه از افتادن در غرقاب فحشا و منكرات ، ازدواج پسران و دختران به وقت نياز و زمان مناسب آن است، و واقعـيتي است كه انـكارش جُـز از مردم احــمـق و نادان و مرد و زن بـي شعــور توقّع نمي رود.

بدون شك طبق آيات قرآن و روايات واخبار ، آنان كه در امور خود بخصوص در امر زندگي و مخصوصا" در مسئله ازدواج دختران و پسران خود آسان گيري مي كنند، خداوندمهربان در دنيا و آخرت علي الخصوص در امر حساب و كتاب و ميزان در صحـراي محشر به آنان آسان خواهد گرفت.وآنان كه مرد و زني سخت گيرند ، و به قول معروف مـو را در همه ي زمينه ها از ماست مي كشند ، و باعث مي شوند ، دختران و پسران در سيطره ي فشار غرائز به امراض عصبي و رواني و تند خوئي دچار شوند، در د نيا و آخرت بخصوص در عرصه محشر دچار سوء حساب و غضب و خشم حـق خواهند شد، و به آتش عـذاب خـدا خواهند سوخـت!!!

دقــت بسيــار زياد در مسئــله نـــكاح و ازدواج انـسان را ناخود آگـاه دچـار سخـتگـيري مي كند ، در نظام طـبـيعـت ازدواج دو زوج بســيار بســيار ســاده انجام مي گيــرد، اگر درعرصه گاه حيات موجودات امر ازدواج امري سخت و دشوار بود ، بدون ترديد اين نظام احسن به صورتي كه الآن هست وجود خارجي نداشت.

پدران و مادران ، پسران و دختران در مقدماتن اين برنامه ي الهي وانساني ، در تعـييـن مـهـر و صـداق ، در تنظيم شرايط ، در برپـا كردن جشـن نا مزدي ،و مجلس عقد و عروسي ، و در اجراي عادات و رسوم محلي سخت گيري نكنيد، و خارج از طاقت و قدرت دو خانواده ، برنامه اي پيشنهاد ندهيد، تا امر ازدواج به آساني صئرت بگيرد، و خداوند مهربان هم در ددنيا و آخرت امور شما زا سهل و آسان نمايد.

بيائيد روش اهل تقوا را پيشه خود قرار دهيد ، و از آن منابع خير و بركت درس بگيريد، و تا مين خير دنيا و آخرت ، وتحقق دهندة شرافت و كرامت ، در يايه هماهنگي با آن عاشقاتن ازل و ابد است.

امير المؤمنين علي(ع) اهل تقوا را چنين معرفي مي كند:

وجودشان در گردونه ي خود داري از هر آلودگي است ، نيازها شان بسيار سبك ، و هر خيري از آنان توقع مي رود، و همگان از شرّ آنان ايمنند.

در هر صورت آنان كه دست اندركار ازدواج هستند ، بايد توقعات بيجا، تحميل امور خارج از طاقت ، پيروي هوا و هوس ، افتادن در بند عادات و رسوم غلط ، چشم هم چشمي نسبت به ديگران ، و سخت گـيري در تمام امـور نـكاح بپرهـيزند، و بناي ازدواج را از ابـتدا بر پايه ي تقوا ، خيـر و صلاح ، سهولت و آسان گيـري و محض جلب خوشنودي حضرت حق قرار دهند.

و چون امر ازدواج صورت گرفت بر مرد است كه باهمسري كه قبلا" به عنوان ازدواج او را ديده وپسنديده و با او پيمان زناشوئي بسته به زندگي با او ادامه دهد و ضا من بقاي مودّت و رحمت الهي كه بين آن دو بر قرار شده باشد، و بر زن است كه با شوهرخود كه او را قبل از عـقد به عنوان نـكاح ملا قات شرعي كرده و وي را پذيرفته از در سازش و آسان زندگي كردن بر آيد، و حقوق او را در تمام زمينه ها رعايت كند.

حفظ شئون در گرو مهـريه ي زياد ، مجالس پر خرج ، كثرت مهمان ، وپياده كردن رسم ورسوم بيجا و غير موافق با منطق، و سختگـيري در شرايط نيست ، بلكه حفظ شـئون به انتخاب هم كـفـو، رعايت برنامه ساده و سهل ، مراعات اخلاق اسلامي از جانب دو خانواده ، و رعايت حقوق الهي و انساني از جانب زن و شوهر نسبت به يكديگر ، و تداوم دادن به مـهـر و محـبـت ، و عشـق و رٲ فت از جانب مرد وزن براي بقاء زوجيت ، و دور ماندن زندگي از جنجال و آشوب و عوامل بيماريهاي عصبي و رواني است.

زندگي زن و شوهر ي چون اميرالمؤمنين و فاطمۂ زهرا( سلام الله عليهما) براي هر مرد و زن مسلمان بهترين زندگي است.

فاطمه( عليها سلام) باعث آرامش افراد خانواده ، بخصوص همســر بـزرگــوار خـود ، بر قرار كننده ي زمينه هاي زندگـي در خـانه ، و علــي (عليه السلام) نمـــونـه اعـــلاي هـمســر داري ، وپدري مهـربان ومربّي براي فرزندان ، و معـاوني دلـسوز در امور خا نه وخانواده بود.

او نمي گذاشت به همسرش ، در انجام امور خانه سخت بگذرد ، وانجام تمام امور زندگي با فاطمه ( عليها سلام) باشد.

بر زن و شوهر واجب است حقوق يكديگر را رعايت كنند، و در تمام شئون زندگي يا ر و مددكار هم باشند ، و تصور نكنند ظلم و ستم فقط به اعمال امثال فرعون و نمـرود و طاغيان تاريخ گفته مي شود بلكه هر عملي كه بنا حق باعث رنجش خاطر ديگري شود ظلم است و خداوند ظلم و ظالم را دوست ندارد و از هرگونه تجاوزي گر چه اندك از هر كس كه با شد بيزار است .

بدن انسان از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است : از چشم ، گوش، مغز ، بصل النخاع ، سلول ها ي مغز ، رگها ، اعصاب ، پالا يشگاه خون ، كليه ها پوست ، استخوانها  ، ناخن ها ، مثانه ،..... و  روح كه بين همه اين قسمتها وحدت بر قرار است كه تنها در قسمت مغز ، چهارده ميليارد رابطه الكتريكي بر قرار است .

با توجه به اين پيوستگي ها معلوم ميشود كه توحيد در خود ما جاري است . به راستي ، اگر اين رابطه توحيدي به هم بخورد ، چه مي شود ؟ اگر رابطه ميان اين نظام توحيدي و هماهنگي بين انسان و عالم خلقت به هم بخورد ، چه مي شود؟

ميان خورشيد وماه و آسمان ها و زمين و تمام اجزاي عالم نيز رابطه توحيدي بر قرار است .

« سخر لكم الليل و النهار» وشب و روز را مسخّر شما ساخت .

قرآن مي فرمايد كافي است از ميان اين همه مخلوق تنها در زندگي زنبور عسل انديشه كنيد.دانشمندان تا حال به اين نتيجه رسيده اند كه زنبور ها ، كه موجودات بسيار كوچكي هستند و حتي از سر انگشت انسان هم كوچكترند ، براي اداراه امور زندگي خويش ، از ٤٦٠  دانش گوناگون استفاده مي كنند . حال ، پرسش اين است كه خدا اين ٤٦٠ رشته علم را در كدام قسمت و كدام عضو اين حيوان قرار داده است ؟ اگر سر زنبور را قطع كنند و مغزش را بشكافند ، اندازه آن بسيار كوچك است ، ولي واقعا" به ٤٦٠ دانش آگاه است كه يكي از آن ها علم هندسه است . هنوز در كره زمين مهندسي به دقت زنبورعسل نيامده است. زنبور در لانه اش حدود نهصد تا هزار حفره شش گوش مي سازد .البته ،  فقط عده اي  از آن ها لانه مي سارند .دقيق ترين ميلي متر سنج ها ي عا لم را در اين لانه به كارگرفته اند ، طوري كه خانه هاي ساخته شده با هم هيچ تفاوتي ندارند.

    دستگاهايي هم كه در بدن اين حشره است بسيار اعجاب آور است . زنبور وقتي روي گل مي نشيند سعي مي كند شيره گل را بمكد . اكثر گل هايي كه زنبور روي آن ها مي نشيند    تلخ اند . او مواد تلخ گل را به شيرين ترين مواد عالم تبديل مي كند . و به گونه اي اين مواد را مي سازد كه بر خلاف تمام مواد عالم ضــدّ ميكروب است . همه مواد غذايي ، ميكروب  مي گيرد . در صورتيكه عسل ميكروب را قبول نمي كند. و براي هر بيماري مفيد است.

     بزرگترين جرثقيل ساخت انسان چه قدر مي تواند بار بلند كند ؟ آيا پنج هزارتن را       مي تواند بلند كند؟آنچه پروردگار عالم در فضا رها كرده كه نه بالا مي روند و نه پايين مي آيند، چنـد تن است؟ خورشيد چند تن است؟ مريخ چند تن است؟ قرآن مي فرمايد: نگاه كنيد كه خداوند چگونه اين ها را نگهداشته كه نمي افتند؟ اين ها كه بالا نبودند . قرآن مي فرما يد: عالم ، پيش از اين ، به صورت دود در هم پيچيده اي بود و تمام دانشمندان هم به اين مطالب اذعان كرده اند. « ثم استوي الي السماء وهي دخان ــ آن گاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، درحالي كه به صورت دود بود. ـــ  سوره ‌ فصلت آيه ١١ »

 كساني كه مي گويند عالم خدا ندارد ، حرفشان را چطورمي خواهند ثابت كنند ؟ در حالي كه آن كس كه خدا را قبول دارد وقتي مي خواهد او را ثابت كنند؟ در حالي كه آن كس كه خدا را قبول دارد وقتي مي خواهد او را ثابت كند دلايل فراواني دارد. او ميگويد : قرآن ، پيامبران الهي ، ائمه ، صلوات الله عليهم اجمعين ، و زمين و آسمان دليل بر وجود خدا هستند.

 

           

آخرین مقالات آموزشی

از عوامل خطرآفرین ابتلا به زوال عقل

در شرایطی که آمار و ارقام ابتلا به زوال عقل هشداردهنده هستند اما اقدامات بسیاری را می‌توانید انجام دهید تا خطر ابتلا به این شرایط را کاهش دهید. ...

از خواص آجیل

انواع آجیل شامل اسیدهای چرب غیر اشباع و دیگر مواد مغذی مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و ... هستند که می توانند سدی در برابر ابتلا به برخی از انواع ...

برخی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی به مبحث «حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» پرداخته است. بر اساس ماده‌ ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که عقد ...

علائم افزایش قند خون

قند و شکر سریع ترین و ارزان ترین منابع انرژی هستند اما سوال این است که این محصولات علاوه بر ایجاد انرژی فوری، ارزش تغذیه ای دیگری هم دارند؟ ...

مواد غذایی که استرس را کاهش می دهند:

مدیریت استرس می‌تواند یک عامل مهم برای سلامتی باشد. استرس زیاد، فقط عاملی برای خراب کردن روزما نیست بلکه در واقع افرادی که تحت فشار استرس قرار ...

پنج رفتار ی که می‌تواند بر رابطه ی شما با همسرتان آسیب بزند

رفتارهای خودخواهانه می‌تواند تاثیر منفی بر ازدواجتان بگذارد. پنج مورد از متداول‌ترین این رفتارهای مخرب را برایتان عنوان می‌کنیم که ...

ازعناصرموفقیت در روابط همسران

موفق‌ترین روابط عاطفی، روابطی هستند که در آنها استقلال و فردیت افراد حفظ می‌شود. به بیانی دیگر، روابطی که به وابستگی و تجاوز به حریم یکدیگر ...

راهکارهایی برای از بین بردن افکار منفی و مضر

فرایند فکرکردن ما فرایندی ضروری برای بقا و مبارزه در دنیای مدرن است. طرز فکر انتقادی به ما توانایی حل سریع و کارآمد مسائل را می‌دهد. تفکر خلاق ...

چرا همسرت شاد نیست؟

در زندگی مشترک، ایجاد رابطه‌ای که همیشه پُر از عشق و شور و سازگاری باشد، کار راحتی نیست. اما راههایی وجود دارد که می‌توانید به همسرتان کمک ...

بهداشت روانی زیر سقف مشترک از نگاه قرآن

بهداشت روانى عبارت است از ایجاد تعادل شخصیتى در درون، میان آن‏چه فطرت و غریزه نامیده میشود؛ و در بیرون، میان آن‏چه تعادل ارتباطى میان فرد و ...

معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم(ص)

ازدواج در نگاه هر کس معیارهایی دارد. با این حال، معیارهایی که بزرگان دین معرفی کرده اند، سالم ترین و مطمئن ترین معیارها است.  ایمان در اسلام ...

توقعات بی جایی که نباید از کسی داشته باشیم!

بزرگترین ناامیدی‌های ما در زندگی معمولا نتیجه‌ توقعات نابجای ماست. که این موضوع مخصوصا در روابط و تعاملات ما با دیگران، پر رنگ‌تر هم ...

بخشش؛ راز آرامش

بخشش را می‌توان شکلی از کاهش تنش و اضطراب تلقی کرد. فرد می‌تواند با رها شدن از خشم و آزردگی، تمام توجه خود را به زمان حال معطوف کند و ...

پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند

با آغاز سال تحصیلی، بی مناسبت نیست بدون هیچ مقدمه ای، چند پیشنهاد را با پدر و مادرها در میان بگذاریم: بهترین راه برای درس خوان و مهم تر از آن، ...

چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟

درگیری‌هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر با کنترل خشم همراه نباشد گاه می‌تواند عواقب جبران ...

اگر می‌خواهید شاد باشید، این ۱۰ عادت را ترک کنید

   ۱. دست از زیاده خواهی بردارید بعضی از افراد ظاهرا به هیچ اندازه‌ای قانع نیستند و رویکردشان نسبت به هر چیزی در زندگی، زیاده ...

چگونه انسان های سمی اطرافمان را خنثی کنیم ؟

  سر و کله زدن با افراد سمی چیزی است که همه‌ی ما تجربه‌اش را داریم. خودشیفته‌ها، دروغگوها، اجتماع گریزها، متقلب‌ها، ...

عوامل آرامش در خانواده

انسان در زندگی به دنبال آرامش روحی خویش است. آرامشی که به زندگی انسان معنا دهد و آن را لذت بخش سازد، برای رسیدن به این آرامش به تکیه گاهی که در سختی ...

از راه‌های برقراری ارتباط موثر با همسر:

۱ ـ کنجکاو باشید:یک سوال معمولی مثل«امروز چطور بود؟»«چی کار کردی؟» و با انگیزه پاسخ دادن به آن شما را در ارتباط مستمر با ...

کودک آزاردیده این نشانه ها را دارد

آزار کودک چیزی فراتر از شکستن دست و پای او یا سوزاندن بخشی از بدن اوست. اگرچه آزارای جسمانی را می‌توان در بدن کودک مشاهده کرد اما آزار کودک می ...