موقعيت زن در تاريخ بشر

 

موقعيت زن در تاريخ بشر

 

     اقوام و مللي كه براثر نخوت ازتعاليم حق ، كه به وسيله كتب آسماني ، و زبان پاك انبياء تبليغ مي شد جدا مي زيستند ، در تمام امور جهان و انسان دچار انحراف فكري شدند ، و نسبت به هستي و مخلوقات آن بطور اغـلب ، در قضاوت خود به تاريكي ره سپردند ، و مسائلي دور از حقـيقـت ، و مطالبي خلاف واقعيت گفـتـنـد ، و براساس همان برداشتهاي غـلط و قضاوت هاي ظالمانه زندگي كردند ، و از اين طريق ظلم سنگـيني بر خود و ديگران روا داشتند ، و صفحات تاريخ را به زشتي وپليدي نقــّاشي كردند.از جمله قضاوت هاي آنان نسبت به زن بود ، كه قضاوتي دور از حقـيـقـت ، و امري خلاف و انسانيت ، و برنامه اي ضد حق و واقعيت بود.

     من در مطالعاتم دركتبي كه دراين  زمينه نوشته شده چه كتابهاي  تٲ ليف شده  در غـرب و شرق به اين نتيجه رسيدم ، كه اقوام و ملل جداي از حق و بريده از وحي ، و فرو رفته

در هواي نفس و غرق افكار غـلط چه در غرب و چه در شرق ، نسبت به زن ده نوع قضاوت ظا لمانه و دور از منطق عقل و زبان انسانيت داشتند .

   ١-  موجودي است صد درصد ضعيف و ناتوان : براين اساس بايد نسبت به مرد در تمام جهات ، بي چون و چرا تابع و فرمانبردار و محكوم با شد ، و حق مداخله در هيچ كاري را ، حتي در چهار چوب خانه شخصي ندارد.

    ٢-  موجودي است داراي روح شيطا ني ، براين ملاك يا صد در صد خارج از حدود انسانيت ، يا اگر بها ئي به او داده شود چيزي بين انسان وحيوان است ، روي اين حساب فـاقـد ارزش مي باشد ، و قابل احترام نيست ، و براي وي هيـچگونه شخصيتي نمي توان تصـّور كرد .

     ٣- براي او مالكيت و اختيار داري نسبت به اشياء وعناصري كه قا بل ملكيت است وجود ندارد، اگر مرد صلاح بداند مي تواند ما لك شود ، آن هم نه هرچه را بخواهد.  

   ۴ -  ازجانب ارث گذارندگان هيچگونه ارثي نميبرد ، بلكه خود اواز عناصر ارث است كه پس از مرگ پدر يا شوهر به ديگران ارث مي رسد.

    ٥ - عبادت وبند گي و ورود در حوزه معنويت حق او نيست ، چون عبادتش فاقد ارزش است ، و اجر و مزدي براي عبادت ندارد زيرا از نظر عقلي بسيار ضعيف و موجود بوالهوس است .

    ٦ -  ازنظر حقو قـي و قـضائي ليا قت انتساب به پدر و پسـر خود را ندارد ، تنها چيزي كه رابط بين آنها ست خون است ، فقط مي توان اورا نسبت به پدر و پسرش هم خون خواند ، نه فرزند پدر و مادر فرزند !

      ٧ -  چون شوهر كرد ، فرزندان وي نوۀ پدر او نيستند ، بيگانگي بين پدر زن و فرزندان زن حكومت قطعي دارد ، نسبت از جانب اولاد  ذكور است .

      ٨ – بين او و مـرد در مسئلۀ مـرگ تفاوت كـلّي وجود دارد ، مرد پس از مردن باقي ، و زن پس از پايان عمر فاني است.

      ۹ -  در تصرف عنوان شـيـئـيـت است ، روي اين حساب مرد هرگونه تصـرّ في در ما ل و ثروتش دارد ، همان تصرف را نسبت به زن دارد ، مي تواند اورا قرض بدهد ، به اجاره واگذار كند ، ببخشد ، بفروشد ، اخراج كند و نها يتا" به قتل برساند .

       ١۰ -  كالا ي شهوت است تنها براي لـذّت بري مرد آ فريده شده ، و مرد هم در      لـذّت بري و بهره گيري از او قانوني نمي شناسد ، در اين قسمت (دهم) ارو پـا و آمـريـكـا ، جداي از نبوت انبيا آنچنـان نسبت به زن راه اقراط  پيمـوده ، كه حـدي براي آن نيست ، زن در قسمت عمده اي از مغرب زمين كالاي سينما ، تلويزيون ، ويدئو ، ماهواره و انواع مجلات براي جلب و جذب مشتري بيشتر ، و درآمد ما لـي سنگين تر براي مؤسسات حيواني و شهواني است!!!

 

پاسخ اسلام ، به انحراف فكري انسان گـمراه ، نسبت به زن

 

     اسلام آئين و دين الهي است ، اسلام فرهنگ فطرت وآهنگي هماهنگ با تمام شئون انسان و انسانيت است ، نظام مسائل و قوا نين در اسلام از جانب خداوند بزرگي است كه انسان را   خلـق كرده ، است ، او مي داند انسان چيست و كيست  وداراي چه ظاهر و باطني است ، براساس كيان و حـيـثـيـت و مو جوديت او قانون و ضع كرده ، و وي را به حقايقي كه بايد برسد هدايت نموده است .

      اسلا م در پاسخ ياوه هاي دهگا نه اي كه در طول تاريخ حيات نسبت به زن گفته شده ، و آنها را در افكار و انديشه ملل رسوخ داده و به عنوان فرهنگ در آورده بود چنين  مي گويد:

    ۱ - خلقت زن وكيفيت وجود او همانند مرد است و صد در صد مصداق حقايق و واقعـيا تي است ، كه حضرت حق از خلقت او هدف داشته ، و با تمام وجود محقق به حقيقت انسانيت است و خلاصه با تمام حيثيت ، انسان ا ست انساني كه :

« لقد خلقنا الا نسان في احسن تـقـو يـم – سوره تين آيه ۴ »

«به حقيقت كه انسان را در نيكو ترين سيرت و صورت آفريديم .»

      ۲ -  براي زن روح الهي و انساني محض قرار داده شده ، همان روحي كه از جانب حق در او دميده شده و او را به خاطر اين روح امتيازي خاص بخشيد و وي را منبع ظهور كمالات قرار داد، روحي كه با روح مرد تفاوت ندارد ، هويتي كه با هويت مرد يكسان است ، گوهري كه با گوهر ذاتي مرد يكي است .

« يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا" كثيرا و نساء  ـــ  سوره نساء – آيه ١»

«اي مردم از پروردگارتان پروا كنيد كه همه شما را از يك انسان آفريد ، و همسر او را از جنس او خلق كرد ، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني در روي زمين منتشر كرد.»

      ٣-  او داراي حق مالكيت است ، و محصول زحمات او در زمينه هاي كارهاي پسنديده و مشروع حق خود اوست  ومسئله مالكيت او و تصرفاتش درآنچه ملك اوست بدون كم وكا ست همانند مـرد است .

« و ان ليس للا نسان الا ما سعي  ــ  سوره نجم آيه ٣٩»

«و براي آدمي جز آنچه به سعي خود انجام داده نخواهد بود .»

      ۴-  زن از پدر و مادر و از شوهر و ازفرزندان خود ارث مي برد :

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون ، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصيبا " مفروضا  ــ  سوره نسا آيه ٧ »

«مردان سهمي از اموالي كه پدر و مادر و نزديكان بجاي مي گذارند دارند، و براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مي گذارند سهمي هست ، خواه آن مال كم باشد يا بسيا ر ، اين سهمي معين شده و واجب پرداخت است .»

     ٥ -  عبادت زن در پيشگاه حق همانند عبادت مرد ، داراي ارزش و قيمت است، بهشت و اجر و مزد حق ، و ثواب بر بندگي اختصاص به مردان ندارد ، عنايت و رحمت خداوند بهرۀ ابدي عباد اوست چه مـرد  و چه زن .

« من عمل صالحا " من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبه و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ــ  سوره نحل آيه ۹٧ »

«كسي كه عمل شايسته بجا آورد از مرد يا زن ، در حالي كه مؤمن است به او زندگي پاكيزه مي دهيم ، و پاداش قيامتي آنان را به بهترين اعمالي كه انجام داده اند خواهيم داد . »

     از صريح آيه شريفه استفاده ميشود كه تنها در ميزان حق ايمان و عمل صالح انسان است ، كه ميوه ايمان اوست ، قيد و شرط ديگري براي كسب حيات طيبه و اجر آخرتي در كار نيست نه از نظر مرد بودن و زن بودن و نه ازنظر سن و سال و نه نظر نژاد و قبيله و جنسيت و نه از نظر پايه و رتبه ظاهري .

زن اگر اهل عبادت و بندگي حـق و ايمان و معرفت باشد البته حيات طـيـّبه و اجر عظيم نزد خدا خواهد شد ، و اگر مانند مردان فا سق به بي ديني و فساد  گرايش پيدا كند اهل عـذاب ابـدي خواهد بود.

    ۶ ــ  زن ،  فرزند پدر و مادر خويش ،  و مادر فرندان خود است ، و احدي حـق ندارد ،  كه وي را از اين انتساب خلع كند ، كه خلع اين نسبت امري ظالمانه و كاري خا ئنا نه است .

      قرآن مجيد دختر را همانند پسر ، اولاد واقعي پدر و مادر مي داند و وي را چون شوهر كرد و اولاد دار شد مادر اولاد مي داند

      در قرآن از اينكه اعراب فرزند دختر خود را زنده به گور مي كردند ، خشم خود را نسبت به اين جنايت اعلام فرموده و از آن عمل قبيح در رابطه با اينكه به فرزند خود ظلم مي كنيد نهي اكيد فرمود:

« و لا تقتلو او لادكم من امـلا ق -  سوره انعام -  آيه ۱٥۱ »

«فرزند دختر خود را از ترس تنگي معيشت به قتل نرسا نيد .»

« قال رسول الله (ص) : اولا دنا ابادنا – سفينه البحار ج ٨ ، ص ٥٨۰ »

«رسول خدا مي فرمايد : فرزندان ما چه دختر و چه پسر جگر هاي ما هستند .»

      ٧ ــ اولاد هاي او بدون ترديد نوۀ پدر او هستند ، توجه بسيار شديد رسول خدا به حسن و حسين به عنوان دو نوۀ عزيزش ، خط بطلا ني است بر ياوه كوئي جاهلان تاريخ كه       مي گفتند فرزندان متولد شده از زن نوۀ پدر آ ن زن نيستند .

فقه اسلامي مي گويد تمام كساني كه مادرشان سيده است پيوند قطعي با پيامبر دارند ، و حتي مرجع بزرگ شيعه سيد مرتضي فتوا داشت كه مي توان به كساني كه از طريق مادر وابسته به رسول حقند خمـس داد.

    ٨ ــ  زن با مرگ فاني نميشود، بلكه همانند مرد داراي بقا و حيات ابدي و در صورت بندگي حق مخلّد در بهشت ، و در صورت دوري از عبا د ت مخلـّد در عذاب است ، بيش از هزار آيه قرآن در رابطه با قيامت اين معنا را صريحا" نشان مي دهد .

     ٩ ــ شيـٸ نيست ، بلكه به صريح آيات كتاب حق مو جوديست عاقل ، با اراده و در گوهر خلقت و مايه طبيعت با مرد ، يكي است ، و از تمام خصو صيات و امتيازات انساني و الهي  بر خوردار است .

      ١۰ ــ كالاي شهوت نيست ، بلكه شريك مرد ، عامل بقاء نوع ، تشكيل دهندۀ نيمي از زندگي است ، و ازدواج با او در صورت نيت پاك عبادت ، و برخورد صحيح و سالم با او موجب توشه آخرت و سلامت حيات اخروي انسان است .

خداوند در قرآن مجيـد مي فرمايد :

« نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم و قـدّموا لانفسكم و اتقوا الله و اعلمـوا انكم ملا قوه و بشر المومنين ــ سوره بقره – آيه ۲۲۳ »

«با تعبير لطيف و پر معناي حـرث « كشتزار » مي خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انساني مجسم كند ، كه زن يك وسيله اطفاء شهوت نيست بلكه زمينه پاك و وسيله پاكيزه اي براي حفظ حيات نوع بشر است .»

     اين سخن در مقابل آنها ئي كه نسبت به جنس زن همچون يك بازيچه و وسيله هوسبازي مي نگريستند و مي نگرند هشداري جــدّي محسوب مي شود.

« و قدموا لا نفسـكم »: با آميزش با زن براي آخرت خود توشه بفرستيد ، اشاره به اين حقيقت است كه هدف نهائي از آميزش جنسي تنها لـذ ت و كامجوئي نيست ، مردم مؤمن با يد از اين موضوع براي ايجاد پرورش فرندان شايسته استفاده كنند ، و اين خدمت مقدّس را بعنوان يك ذخيره معنوي براي آخرت خود از پيش بفرستند .

    آري وجود زن صالحه ، و همـسر با وفـا ، نعـمت حـق است، و تا پايان عـمر براي  اين نعمت ارزنده حـمـد و سـپاس لازم است .

حضرت امــام جــعــفــر صـــادق (ع) مي فرمايد : « اكـثـر الـخـيـر فـي  الـنســاء ــ وسائل  جلد ۱۴، ص ١١» .

« بيشترين خيـر در زنان است .»

     روايت عجيبي است ، كه منبع اكثر خير را زن دانسته ، آري ازدواج با زن حفظ نصف دين ، و رعايت حقو ق او- عبا دت ، و محبـّت به او اطاعت حق ، و پيدا كردن فرزند صالح از او توشۀ آخرت ، وخدمت به او موجب رضايت حق ، و به تعبير رسول خدا در باره زناني كه مادرند : بهشت زير پاي مادران است ، و اين همه آن اكثر خيري است كه امام صادق (ع) فرموده است .

    به جوانان عزيزي كه قصد ازدواج دارند ، يا ازدواج كرده اند ، و به مردان مؤمن هشدار مي دهم كه اين واقعيات الهيه را نسبت به زن توجه كنند ، و ازتعطيل حقو ق آنان جدا" به پرهيزند ، و بدانند كه زندگي خود را به چه گوهر پر بهائي ارزش داه اند ، و به دختران جوان كه قصد ازدواج دارند ، يا ازدوج كرده اند ، و به زنان بزرگوار سفارش مي كنم كه با توجه به اين مطلب قدر خود را بدانند و برنعمت زن بودن ، خداوند مهربان راشكر و سپاس آرند ، و به حقيقت براي مردان خود براساس هدايت قرآن و فرمايشات رسول اكرم (ص) و ائمه بزرگوار همسر لايق و شايسته اي باشند ، و در مسئله زن بودن و شوهر داري و مادر بودن از عواطف و احساسات پا ك خو بهره بگيرند ، و دستورات الهي را در تمام جوانب حيات خود مراعات نمايند ، و با اعمال و رفتار و اخلاق و حركات خود به زندگي صفا و صميميت و شيريني و نور و حلاوت و زيبائي ببخشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین مقالات آموزشی

از عوامل خطرآفرین ابتلا به زوال عقل

در شرایطی که آمار و ارقام ابتلا به زوال عقل هشداردهنده هستند اما اقدامات بسیاری را می‌توانید انجام دهید تا خطر ابتلا به این شرایط را کاهش دهید. ...

از خواص آجیل

انواع آجیل شامل اسیدهای چرب غیر اشباع و دیگر مواد مغذی مانند ویتامین ها، پروتئین، فیبر و ... هستند که می توانند سدی در برابر ابتلا به برخی از انواع ...

برخی از حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی به مبحث «حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» پرداخته است. بر اساس ماده‌ ۱۱۰۲ قانون مدنی، همین که عقد ...

علائم افزایش قند خون

قند و شکر سریع ترین و ارزان ترین منابع انرژی هستند اما سوال این است که این محصولات علاوه بر ایجاد انرژی فوری، ارزش تغذیه ای دیگری هم دارند؟ ...

مواد غذایی که استرس را کاهش می دهند:

مدیریت استرس می‌تواند یک عامل مهم برای سلامتی باشد. استرس زیاد، فقط عاملی برای خراب کردن روزما نیست بلکه در واقع افرادی که تحت فشار استرس قرار ...

پنج رفتار ی که می‌تواند بر رابطه ی شما با همسرتان آسیب بزند

رفتارهای خودخواهانه می‌تواند تاثیر منفی بر ازدواجتان بگذارد. پنج مورد از متداول‌ترین این رفتارهای مخرب را برایتان عنوان می‌کنیم که ...

ازعناصرموفقیت در روابط همسران

موفق‌ترین روابط عاطفی، روابطی هستند که در آنها استقلال و فردیت افراد حفظ می‌شود. به بیانی دیگر، روابطی که به وابستگی و تجاوز به حریم یکدیگر ...

راهکارهایی برای از بین بردن افکار منفی و مضر

فرایند فکرکردن ما فرایندی ضروری برای بقا و مبارزه در دنیای مدرن است. طرز فکر انتقادی به ما توانایی حل سریع و کارآمد مسائل را می‌دهد. تفکر خلاق ...

چرا همسرت شاد نیست؟

در زندگی مشترک، ایجاد رابطه‌ای که همیشه پُر از عشق و شور و سازگاری باشد، کار راحتی نیست. اما راههایی وجود دارد که می‌توانید به همسرتان کمک ...

بهداشت روانی زیر سقف مشترک از نگاه قرآن

بهداشت روانى عبارت است از ایجاد تعادل شخصیتى در درون، میان آن‏چه فطرت و غریزه نامیده میشود؛ و در بیرون، میان آن‏چه تعادل ارتباطى میان فرد و ...

معیارهای انتخاب همسر از نگاه پیامبر اکرم(ص)

ازدواج در نگاه هر کس معیارهایی دارد. با این حال، معیارهایی که بزرگان دین معرفی کرده اند، سالم ترین و مطمئن ترین معیارها است.  ایمان در اسلام ...

توقعات بی جایی که نباید از کسی داشته باشیم!

بزرگترین ناامیدی‌های ما در زندگی معمولا نتیجه‌ توقعات نابجای ماست. که این موضوع مخصوصا در روابط و تعاملات ما با دیگران، پر رنگ‌تر هم ...

بخشش؛ راز آرامش

بخشش را می‌توان شکلی از کاهش تنش و اضطراب تلقی کرد. فرد می‌تواند با رها شدن از خشم و آزردگی، تمام توجه خود را به زمان حال معطوف کند و ...

پیشنهاد به پدر و مادرهایی که فرزند دانش آموز دارند

با آغاز سال تحصیلی، بی مناسبت نیست بدون هیچ مقدمه ای، چند پیشنهاد را با پدر و مادرها در میان بگذاریم: بهترین راه برای درس خوان و مهم تر از آن، ...

چگونه خشم خود را در خیابان کنترل کنیم؟

درگیری‌هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار در دعواهای فیزیکی است. اتفاقی که اگر با کنترل خشم همراه نباشد گاه می‌تواند عواقب جبران ...

اگر می‌خواهید شاد باشید، این ۱۰ عادت را ترک کنید

   ۱. دست از زیاده خواهی بردارید بعضی از افراد ظاهرا به هیچ اندازه‌ای قانع نیستند و رویکردشان نسبت به هر چیزی در زندگی، زیاده ...

چگونه انسان های سمی اطرافمان را خنثی کنیم ؟

  سر و کله زدن با افراد سمی چیزی است که همه‌ی ما تجربه‌اش را داریم. خودشیفته‌ها، دروغگوها، اجتماع گریزها، متقلب‌ها، ...

عوامل آرامش در خانواده

انسان در زندگی به دنبال آرامش روحی خویش است. آرامشی که به زندگی انسان معنا دهد و آن را لذت بخش سازد، برای رسیدن به این آرامش به تکیه گاهی که در سختی ...

از راه‌های برقراری ارتباط موثر با همسر:

۱ ـ کنجکاو باشید:یک سوال معمولی مثل«امروز چطور بود؟»«چی کار کردی؟» و با انگیزه پاسخ دادن به آن شما را در ارتباط مستمر با ...

کودک آزاردیده این نشانه ها را دارد

آزار کودک چیزی فراتر از شکستن دست و پای او یا سوزاندن بخشی از بدن اوست. اگرچه آزارای جسمانی را می‌توان در بدن کودک مشاهده کرد اما آزار کودک می ...