دومین نشست مسئولین کانون ریحانه دانشگاه زنجان باهیات مدیره بنیادازدواج کوثربرگزارگردید.

دراین نشست دررابطه بااجرای برنامه های مشترک دانشگاه زنجان وکانون ریحانه باهدف مدیریت روابط صحیح قبل ازازدواج جوانانودانشجویان بحث وبررسی شد.

درپایان مقررگردیدهمایشی تحت همین عنوان بصورت مشترک برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاه زنجان درهفته سوم مهرماه 94برگزارگردد ومشاورینی هم درمحل کانون ریحانه برای دانشجویان دردانشگاه زنجان خدمات  مشاوره ای ارایه دهند.


date_range ۱۳۹۴/۰۶/۰۸، ۱۹:۳۱:۲۷       visibility 1153